1. Gyldighed
1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.
1.2. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers indkøbsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2. Tilbud og ordrebekræftelser/fakturaer
2.1. Endelig aftale er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra FIMO CENTER A/S, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura. Kun indholdet af disse er bindende for FIMO CENTER A/S. Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for FIMO CENTER A/S, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen. FIMO CENTER A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger, i udleveret skriftligt materiale om produkter, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning mv.
3. Priser / Service / Kontrakter / Online produkter
3.1. FIMO CENTER a/s priser – alle ex. Moms.
Timepris 1195,- kr.
Opstart 495,- kr. (Kørsel til kunde – under 15 km)
Kørsel  7,60 kr. pr. kørt km. Frem og tilbage (over 15 km)
Klargøring og levering aftales individuelt afhængig af mængde og størrelse.
3.2. Al salg sker til aftalte priser i henhold til ordrebekræftelse eller faktura.
3.3. Priserne er ab FIMO CENTER A/S’s lager medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Alle priser er ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter, hvis intet andet er anført
3.4. Såfremt priserne for den tilbudte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, o.l. er FIMO CENTER A/S berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte priser. FIMO CENTER A/S er ikke forpligtet af eventuelle opgivne fragtrater.
3.5. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter, told og skatter som indtræffer efter FIMO CENTER A/S’s ordrebekræftelse er FIMO CENTER A/S uvedkommende og bæres af køber.
3.6. Køber betaler udgifter til transportør.
3.7 Generelle betingelser for servicekontrakt på kopi/multifunktionsmaskiner – er at Aftalen er gældende for 12 måneder fra tegningsdatoen. Der faktureres altid forud. Herefter bliver aftalen automatisk fornyet for 12 måneder af gangen, medmindre den skriftligt bliver opsagt af en af parterne med mindst 3 måneders varsel før periodens udløb og kan ikke uden FIMO CENTER A/S’s samtykke overføres til 3. mand.
3.8 Generelle betingelser for aftaler om servervedligeholdelse – er at aftalen er gældende for 12 måneder fra tegningsdatoen. Der faktureres altid 12 måneder forud. I tilfælde af opsigelse, skal abonnement være opsagt skriftligt senest 3 måneder før periodens udløb.  Opsiges løsningen ikke, vil den blive forlænget med den seneste indgåede periode. Aftalen kan ikke uden FIMO CENTER A/S’s samtykke overføres til 3. mand.
3.9 Generelle betingelser for køb/hosting af online produkter såsom mail, hjemmeside, hosted desktop, hosted exchange, hosted backup, hosted office, antivirus herunder både Norton og Eset samt produkter generelt købt igennem FIMO CENTER A/S med abonnement – er at aftalen er gældende for 12, 24 eller 36 måneder fra tegningsdatoen afhængig af aftalen. Der faktureres altid forud. I tilfælde af opsigelse, skal abonnement være opsagt skriftligt senest 3 måneder før periodens udløb.  Opsiges løsningen ikke, vil den blive forlænget med den seneste indgåede periode. Aftalen kan ikke uden FIMO CENTER A/S’s samtykke overføres til 3. mand.

4. Betaling
4.1. Betaling skal ske senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.
4.2. Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato.
4.3. FIMO CENTER A/S er ved levering af en løbende leverance berettiget til at fakturere køber a conto månedligt bagud. Fakturaen skal referere til parternes aftale.
4.4. Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber – medmindre FIMO CENTER A/S skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage betaling til FIMO CENTER A/S, som om levering var sket til aftalt tid.
4.5. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er FIMO CENTER A/S berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.
4.6. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på FIMO CENTER A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af FIMO CENTER A/S, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
4.7. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.
4.8. Manglende overholdelse af FIMO CENTER A/S’s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger FIMO CENTER A/S til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. Der vil påskrives renter og rykker gebyr ved for sen betaling
5. Ejendomsforbehold
5.1. FIMO CENTER A/S forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således FIMO CENTER A/S’s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af køber.
6. Levering
6.1. Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videresendelse til køber eller, hvor køber selv skal afhente varen, da når varen stilles til rådighed for køber på FIMO CENTER A/S’s forretningssted/lager.
6.2. Den på fakturaen anførte leveringstermin er bindende for FIMO CENTER A/S, medmindre andet efterfølgende er aftalt. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 15 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor FIMO CENTER A/S. FIMO CENTER A/S skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.
6.3. Når der er truffet aftale om levering på købers plads, stilles varen til købers disposition for aflæsning.
6.4. Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
6.5. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følge af, at køber ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.
6.6. Skyldes forsinkelser ved levering, at FIMO CENTER A/S er i en situation som angivet i pkt. 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 2 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.
6.7. FIMO CENTER A/S skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændring i leveringstiden.
7. Forsinkelse
7.1. FIMO CENTER A/S har intet ansvar for forsinkelser, og køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i anledning af forsinkelse. FIMO CENTER A/S’s ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.
8. Risikoens overgang
8.1. Risikoen for den købte vare overgår til køber, når varen af FIMO CENTER A/S/leverandør er overgivet til forsendelse ved selvstændig fragtfører, eller når varen er stillet til rådighed for køber på FIMO CENTER A/S’s forretningssted/lager. I tilfælde af at FIMO CENTER A/S ikke er i stand til at levere på grund af købers forhold, overgår risikoen for varen tillige til køber, når underretning om det nævnte forhold er tilgået FIMO CENTER A/S, og varen er sat til købers disposition.
9. Force majeure
9.1. FIMO CENTER A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af FIMO CENTER A/S’s forpligtelser eller er erstatningsansvarlig over for køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og ligger uden for FIMO CENTER A/S’s kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder.
9.2. Force majeure klausulen i pkt. 9.1. er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer FIMO CENTER A/S selv eller en af FIMO CENTER A/S valgt underleverandør eller transportør.
10. Mangler og reklamation
10.1. Ved levering skal køber straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
10.2. Hvis køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående og inden 5 arbejdsdage efter manglen er eller burde have været opdaget give FIMO CENTER A/S skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori mangelen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden FIMO CENTER A/S’s samtykke fritager FIMO CENTER A/S for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.
10.3. Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke FIMO CENTER A/S er ansvarlig, påtager FIMO CENTER A/S sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist. Det forudsætter under alle omstændigheder, at der er reklameret rettidigt.
10.4. Køber skal følge FIMO CENTER A/S’s instruktioner om forsendelsesmåde.
10.5. FIMO CENTER A/S påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde af mangler udover det i pkt. 10.3 anførte. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i tilfælde af mangler. FIMO CENTER A/S’s ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.
10.6. Det påhviler køber straks ved modtagelsen skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren. Såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 5 dage herefter.
10.7. Foreligger der mangler ved en del af de af FIMO CENTER A/S leverede varer, er køber alene berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for denne del. Køber er således forpligtet til at opfylde aftalen med FIMO CENTER A/S for så vidt angår den ikke mangelfulde del af leverancen, herunder betale købesummen, og manglende opfyldelse heraf fra købers side betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger FIMO CENTER A/S til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
10.8. FIMO CENTER A/S’s ansvar for mangler omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, hvor varerne blev leveret.
10.9. Såfremt køberen har reklameret i overensstemmelse med pkt. 10.2., og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som FIMO CENTER A/S bærer ansvaret for, har FIMO CENTER A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført FIMO CENTER A/S.
10.10. FIMO CENTER A/S påtager sig heller intet ansvar for tab i tilfælde udover det i pkt. 10.3 anførte i relation til de ydelser, som FIMO CENTER A/S’s konsulenter måtte levere hos Køber, herunder implementering af hardware og software. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art som følge af disse ydelser. FIMO CENTER A/S’s ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Endvidere er FIMO CENTER A/S ikke ansvarlig for Købers eventuelle tab af data, som følge af nedbrud eller lignende, ligesom FIMO CENTER A/S heller ikke er ansvarlig for Købers øvrige IT-udstyr, såsom hardware, software, netværk, firewalls, etc.
11. Annullering og ændring af ordre
11.1. Købers annullering eller ændring af ordre, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, kan alene ske ved skriftligt aftale med FIMO CENTER A/S i de enkelte tilfælde.
11.2. De, med annulleringen eller ændring, forbundne omkostninger dækkes fuldt ud af køber.
12. Returvarer
12.1. Varer modtages kun retur af FIMO CENTER A/S efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Under alle omstændigheder skal et ønske fra Kun-dens side om returnering af varer være meddelt FIMO CENTER A/S senest 5 ar-bejdsdage efter varens modtagelse.
12.2. I det omfang der bliver indgået aftale om returnering af varer, af-holder køber samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil FIMO CENTER A/S over for køber har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.
12.3. Returvarer skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original ubrudt emballage. Varerne skal være smudsfri. Betaling for returvarer aftales skriftligt i hvert tilfælde.
12.4. Returvarer skal returneres i overensstemmelse med instruks fra FIMO CENTER A/S. Hvis ikke forbeholder FIMO CENTER A/S sig retten til at opkræve et returgebyr svarende til værditabet med tillæg af håndteringsomkostninger af varerne.
12.5. Varer tages kun retur såfremt, gældende RMA formular, udarbejdet af FIMO CENTER A/S, er opfyldt.
13. Garanti
13.1. FIMO CENTER A/S yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Garanti i købsaftalen, eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor FIMO CENTER A/S kan rejses krav i henhold til pågældende garantierklæring.
13.2. Garanti er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt, samt brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.
14. Produktansvar
14.1. FIMO CENTER A/S’s produktansvar er begrænset, som anført i følgende bestemmelser, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.
14.2. FIMO CENTER A/S’s produktansvar er begrænset til at omfatte personskade og begrænset til tilfælde, hvor køber godtgør, at skaden er sket som følge af FIMO CENTER A/S’s grove uagtsomhed.
14.3. FIMO CENTER A/S er således ikke er ansvarlig for skader på købers løsøre eller faste ejendom, ligesom FIMO CENTER A/S ikke er ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori de af FIMO CENTER A/S leverede varer er indføjet.
14.4. I intet tilfælde er FIMO CENTER A/S ansvarlig for køber eller tredjemands direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.
14.5. Såfremt FIMO CENTER A/S ifalder et selvstændigt produktansvar overfor tredje-mand vedrørende varer, som FIMO CENTER A/S har leveret til køber, er køber forpligtet til at skadesløsholde FIMO CENTER A/S i samme omfang, som FIMO CENTER A/S’s ansvar overfor køber er begrænset til ifølge nærværende aftale.
14.6. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis, er således udtrykkeligt fraskrevet.
14.7. FIMO CENTER A/S’s selvstændige ansvar for skader kan aldrig overstige kr. 5.000.000,00.
15. Værneting og lovvalg
15.1. Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret. Det bemærkes udtrykkeligt, at den internationale købelov ikke finder anvendelse mellem FIMO CENTER A/S og køber.
15.2. Alle retssager afgøres ved de almindelige domstole i den retskreds, hvor FIMO CENTER A/S har sit forretningssted.
15.3. FIMO CENTER A/S har dog ret til at vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler om voldgift i Danmark.